แนวข้อสอบ V-NET ปวช.

แนวข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการทดสอบ V-NET ปวช.

(19 มกราคม 2557)

ฉบับที่ 1 ความรู้พื้นฐานทั่วไป เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

ชุดที่ 1 รหัสวิชา 51 ทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา

01 – ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (PDF)   ทำข้อสอบออนไลน์

02 – ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  1 (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

03 – วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

04 – คณิตศาสตร์ประยุกต์ (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

05 – วิถีธรรมวิถีไทย (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

06 – พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

07 – ความรู้เรื่องอาชีพในประเทศไทย (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

08 – ความรู้เรื่อง ICT (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

09 – สมรรถนะเพื่อการเรียนรู้

แนวข้อสอบเก่า อาจจะอยู่ในกลุ่ม 09

อ่าน เขียน การคิดวิเคราะห์ (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

ตรรกะ ความมีเหตุมีผล (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

ฉบับที่ 2 ความรู้วิชาชีพพื้นฐาน เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

รหัสวิชา 5411 – 5483 เลือกสอบตามสาขาวิชาที่เรียน

ชุดที่ 6 รหัสวิชา 5415 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 1 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมหลักสูตร

10 – คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (PDF)

11 – การเงินส่วนบุคคล (PDF)

12 – พลังงานและสิ่งแวดล้อม (PDF)

13 – ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (PDF)  ทำขอสอบออนไลน์

ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมประเภทวิชา

14 – อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

15 – เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

16 – ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (PDF)  ทำข้อสอบออนไลน์

ส่วนที่ 3 ความรู้พื้นฐานแกนร่วมเฉพาะสาขา

28 – วงจรไฟฟ้า

29 – เครื่องวัดไฟฟ้า

30 – อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ ขออภัย !!! รายวิชาที่ยังไม่สามารถกดดูได้ ถ้ามีข้อมูลจะนำมาลงให้โดยเร็วที่สุด !!!

อ้างอิงข้อมูลการทำข้อสอบออนไลน์จากวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม http://www.mtc.ac.th/

ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลการทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง