สมัครเรียน รับโปรโมชั่น 3 ชั้น Thai Text Generator

Promotion-57

แจ้งครูรับทราบและถือปฏิบัติ

ส่งแผน-2-56-1

อ้างอิงหนังสือจากฝ่ายวิชาการ เลขที่ วก.๐๙๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๕๗
อ่านรายละเอียด

ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว-ลงทะเบียน ปวช. ปวส.

Thai Text Generator

ค่าลงทะเบียน-ปวช-ชค

ค่าลงทะเบียน-ปวช-ทสค่าลงทะเบียน-ปวส

นักเรียน นักศึกษา จะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

1. ตัดผมตามระเบียบที่วิทยาลัยฯ กำหนด

2. แต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิม) ให้เรียบร้อย

3. จัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการมอบตัวให้ครบถ้วน

4. เตรียมเงินค่าลงทะเบียนให้พอดี

5. นักเรียนต้องปฏิบัติให้ครบทุกขั้นตอนตามที่วิทยาลัยกำหนด

6. ขอรับใบเสร็จทุกประเภทได้ที่ครูที่ปรึกษา 8 พฤษภาคม 2557

ปฎิทินการขึ้นทะเบียน ลงทะเบียน  อ่านรายละเอียด

ลำดับขั้นตอนการขึ้นทะเบียน  อ่านรายละเอียด

สรุปค่าใช้จ่าย ปวช.1 ทุกแผนกวิชา  อ่านรายละเอียด ปวช.

สรุปค่าใช้จ่าย ปวส.1 ทุกแผนกวิชา  อ่านรายละเอียด ปวส.

สามารถคลิ๊กอ่านรายละเอียดและบันทึกข้อมูลเก็บได้